Centrum vedecko-technických informácií SR, so sídlom Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, IČO: 00 151 882, štátna príspevková organizácia (ďalej len „CVTI SR" alebo „Prevádzkovateľ") je prevádzkovateľom internetového portálu Integrovaného systému služieb Centra vedecko-technických informácií SR (ďalej len „Portál ISS CVTI SR") a poskytovateľom služieb na Portáli ISS CVTI SR v súlade a podľa platných právnych predpisov SR.
Individuálnym Používateľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá je registrovaná na Portáli ISS CVTI SR a využíva služby Prevádzkovateľa poskytované prostredníctvom Portálu ISS CVTI SR tak, že pomocou Portálu ISS CVTI SR využíva zverejnené odborné informácie a využíva Služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Individuálnym Požívateľom. Tieto služby sú bezplatné. Individuálny Používateľ registráciou súhlasí s Pravidlami využívania služieb ISS CVTI SR.
Používateľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá využíva služby Prevádzkovateľa poskytované prostredníctvom Portálu ISS CVTI SR tak, že pomocou Portálu ISS CVTI SR využíva zverejnené informácie.
Zadaním emailovej adresy Používateľa a jej odoslaním Prevádzkovateľovi vyjadruje Používateľ svoj súhlas, aby boli spracované jeho osobné údaje v zmysle ustanovenia § 11 a nasl. zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o potrebe zareagovať alebo zverejniť otázku a reakciu v každom konkrétnom prípade individuálne. Všeobecné podmienky ochrany súkromia CVTI SR.
Informácia o osobných údajoch používateľov v ISS CVTI SR spolu s účelmi spracovávania: 
IP adresa: Slúži pre kontrolu oprávnenia registrácie na portáli ISS CVTI SR, je evidovaná v záznamoch systému (tzv. logoch) po dobu 30 dní za účelom riešenia možných problémov s registráciou. V niektorých prípadoch je možné aj dlhšie uchovávanie predmetného osobného údaju na základe platných zákonov SR. Predmetný osobný údaj s popísaným účelom môžu spracovávať aj oprávnené osoby našich zmluvných partnerov pre systém ISS CVTI SR, a to len na dobu nevyhnutnú pre popísaný účel
Používateľské meno ku službám: Slúži ako login pre prihlasovanie sa k niektorým službám ISS CVTI SR a je uchovávané po dobu platnosti konta používateľa a ďalšie 3 mesiace po dobe platnosti konta kvôli možnej obnove zo strany používateľa. V niektorých prípadoch je možné aj dlhšie uchovávanie predmetného osobného údaju na základe platných zákonov SR. Predmetný osobný údaj s popísaným účelom môžu spracovávať aj oprávnené osoby našich zmluvných partnerov pre systém ISS CVTI SR, a to len na dobu nevyhnutnú pre popísaný účel
Email: Slúži 
  1. ako login pre prihlasovanie sa na portál ISS CVTI SR a je uchovávaný po dobu platnosti konta používateľa a ďalšie 3 mesiace po dobe platnosti konta kvôli možnej obnove zo strany používateľa, 
  2. na komunikáciu pri riešení problémov so systémom ISS CVTI SR, so službami, na zmenu hesla, re-registráciu, notifikovanie o stavoch objednávok na služby a stavoch podaných hlásení o chybách, oznamovanie o plánovaných zmenách / údržbe ISS CVTI SR a služieb, 
  3. na identifikáciu konta pri riešení problémov so systémom ISS CVTI SR a s jeho službami. 
Email je uchovávaný po dobu platnosti konta používateľa a ďalšie 3 mesiace po dobe platnosti konta kvôli možnej obnove zo strany používateľa. V niektorých prípadoch je možné aj dlhšie uchovávanie predmetného osobného údaju na základe platných zákonov SR. Predmetný osobný údaj s popísaným účelom môžu spracovávať aj oprávnené osoby našich zmluvných partnerov pre systém ISS CVTI SR, a to len na dobu nevyhnutnú pre popísaný účel
Krstné meno: Slúži na oslovenie v prípade komunikácie a je uchovávané po dobu platnosti konta používateľa a ďalšie 3 mesiace po dobe platnosti konta kvôli možnej obnove zo strany používateľa. V niektorých prípadoch je možné aj dlhšie uchovávanie predmetného osobného údaju na základe platných zákonov SR. Predmetný osobný údaj s popísaným účelom môžu spracovávať aj našich zmluvných partnerov pre systém ISS CVTI SR, a to len na dobu nevyhnutnú pre popísaný účel
Priezvisko: Slúži na oslovenie v prípade komunikácie a je uchovávané po dobu platnosti konta používateľa a ďalšie 3 mesiace po dobe platnosti konta kvôli možnej obnove zo strany používateľa. V niektorých prípadoch je možné aj dlhšie uchovávanie predmetného osobného údaju na základe platných zákonov SR. Predmetný osobný údaj s popísaným účelom môžu spracovávať aj našich zmluvných partnerov pre systém ISS CVTI SR, a to len na dobu nevyhnutnú pre popísaný účel
Organizácia: slúži na určenie oprávnenosti registrácie a oprávnenosti poskytovania niektorých služieb používateľovi. Predmetný údaj je uchovávaný po dobu platnosti konta používateľa a ďalšie 3 mesiace po dobe platnosti konta kvôli možnej obnove zo strany používateľa. Po vymazaní ostatných osobných údajov používateľa zo systému ISS CVTI SR už daný údaj nie je osobným údajom a môže slúžiť len na štatisticko-analytické účely. 
ID používateľa: slúži ako identifikátor používateľa v rámci systému ISS CVTI SR za účelom riešenia možných problémov so systémom ISS CVTI SR. Systém tento udaj generuje automaticky a po vymazaní ostatných osobných údajov používateľa zo systému ISS CVTI SR už dané ID používateľa nie je osobným údajom a môže slúžiť len na štatisticko-analytické účely. Predmetný osobný údaj s popísaným účelom môžu spracovávať aj oprávnené osoby našich zmluvných partnerov pre systém ISS CVTI SR, a to len na dobu nevyhnutnú pre popísaný účel
Vyššie uvedené osobné údaje sú spracovávané na základe nevyhnutnosti splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme, §13 ods. 1, písm. e zákona č. 18/2018 Z. z. 
Ostatné osobné údaje zadávané používateľmi do systému ISS CVTI SR sú voliteľné (systém umožňuje ich zadanie) a nie sú nijakým spôsobom spracovávané zo strany CVTI SR ani zo strany našich zmluvných partnerov pre systém ISS CVTI SR
Kontaktnou osobou pre ochranu osobných údajov v rámci systému ISS CVTI SR je RNDr. Marián Trgala, PhD., marian.trgala(at)cvtisr.sk
Používatelia ISS CVTI SR sú oprávnení v súvislosti s ochranou ich osobných údajov
  1. požadovať od CVTI SR prístup k osobným údajom týkajúcim sa ich osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov, 
  2. kedykoľvek odvolať svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov, 
  3. podať sťažnosť na príslušný úrad na ochranu osobných údajov. 
Na stránkach ISS CVTI SR sú využívané nasledovné cookies:
Cookie
Popis
Kategória
_pk_id.*
Využíva CVTI SR vlastné riešenie Matomo Analytics na uchovávanie unikátneho ID používateľa na štatistické účely.
Analytické
_pk_ses.*
Využíva CVTI SR vlastné riešenie Matomo Analytics na uchovávanie unikátneho ID relácie používateľa na štatistické účely.
Analytické
_pk_ref.*
Využíva CVTI SR vlastné riešenie Matomo Analytics na uchovávanie unikátneho ID používateľa-prispievateľa na štatistické účely.
Analytické
COOKIE_SUPPORT
Nevyhnutné cookies pre správne fungovanie stránok ISS CVTI SR.
Funkčné
GUEST_LANGUAGE_ID
Nevyhnutné cookies pre správne fungovanie stránok ISS CVTI SR.
Funkčné
JSESSIONID
Nevyhnutné cookies pre správne fungovanie stránok ISS CVTI SR.
Funkčné
CVTI SR ako prevádzkovateľ  Portálu ISS CVTI SR nenesie zodpovednosť za  správnosť, úplnosť a aktuálnosť  údajov zobrazených na stránkach Portálu ISS CVTI SR, ani nezodpovedá za žiadne priame a nepriame škody, ktoré vznikli použitím informácií z Portálu ISS CVTI SR.