Vitajte na stránkach portálu Integrovaného systému služieb Centra vedecko-technických informácií SR. Cieľom Integrovaného systému služieb CVTI SR (ISS CVTI SR) je podpora výskumno-vývojových aktivít a transferu technológií, poskytnutie jednotného komunikačného rozhrania (JKR) pre riadenie prístupov k vedeckým databázam, integrovaným aplikáciám a ďalším podporným službám v prostredí informačno-komunikačných technológií (IKT). Do požiadaviek, ktoré boli pri vytváraní ISS CVTI SR zohľadňované, sú zahrnuté aj požiadavky, ktoré vyplynuli z prieskumu potrieb vedecko-výskumných pracovníkov na zabezpečovanie a sprístupňovanie softvérových aplikácií a služieb s tým spojených.

Vytvorenie a čiastočne aj prevádzka Integrovaného systému služieb Centra vedecko-technických informácií boli financované projektom Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK. Služby ISS CVTI SR umožňujú sprístupniť registrovaným používateľom výkonnú ITK infraštruktúru dátového centra CVTI SR v Žiline, ktoré bolo vytvorené v rámci projektu Dátové centrum pre vedu a výskum (DC VaV). Projekty NITT SK a DC VaV sú projektmi Európskej Únie z operačného programu Výskum a vývoj.

Služby ISS CVTI SR poskytujeme bezplatne na základe záväzných objednávok registrovaných používateľov. Podmienky registrácie sú uvedené v časti Registrácia. Objednávky na služby môžu realizovať prihlásení používatelia prostredníctvom portálu v časti Moje služby/Objednávky alebo na karte konkrétnej služby v časti Poskytované služby.