Centrum vedecko-technických informácií SR, so sídlom Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, IČO: 00 151 882, štátna príspevková organizácia (ďalej len „CVTI SR" alebo „Prevádzkovateľ") je prevádzkovateľom internetového portálu Integrovaného systému služieb Centra vedecko-technických informácií SR (ďalej len „Portál ISS CVTI SR") a poskytovateľom služieb na Portáli ISS CVTI SR v súlade a podľa platných právnych predpisov SR.
Individuálnym Používateľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá je registrovaná na Portáli ISS CVTI SR a využíva služby Prevádzkovateľa poskytované prostredníctvom Portálu ISS CVTI SR tak, že pomocou Portálu ISS CVTI SR využíva zverejnené odborné informácie a využíva Služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Individuálnym Požívateľom. Tieto služby sú bezplatné. Individuálny Používateľ registráciou súhlasí s Pravidlami využívania služieb ISS CVTI SR.
Používateľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá využíva služby Prevádzkovateľa poskytované prostredníctvom Portálu ISS CVTI SR tak, že pomocou Portálu ISS CVTI SR využíva zverejnené informácie.
Zadaním emailovej adresy Používateľa a jej odoslaním Prevádzkovateľovi vyjadruje Používateľ svoj súhlas, aby boli spracované jeho osobné údaje v zmysle ustanovenia § 11 a nasl. zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o potrebe zareagovať alebo zverejniť otázku a reakciu v každom konkrétnom prípade individuálne. Všeobecné podmienky ochrany súkromia CVTI SR.
CVTI SR ako prevádzkovateľ  Portálu ISS CVTI SR nenesie zodpovednosť za  správnosť, úplnosť a aktuálnosť  údajov zobrazených na stránkach Portálu ISS CVTI SR, ani nezodpovedá za žiadne priame a nepriame škody, ktoré vznikli použitím informácií z Portálu ISS CVTI SR.