Aby ste mohli získať možnosť využívať služby ISS CVTI SR, je potrebné sa registrovať vyplnením údajov v nasledovnom formulári a ich následným odoslaním. Na zadanú emailovú adresu Vám systém zašle správu s odkazom pre dokončenie registrácie. Pred vypĺňaním Vás žiadame dôkladne si preštudovať naše Pravidlá využívania služieb ISS CVTI SR, nakoľko ODOSLANÍM REGISTRAČNÝCH ÚDAJOV SÚHLASÍTE S PRAVIDLAMI VYUŽÍVANIA SLUŽIEB ISS CVTI SR.
UPOZORNENIE: Registráciou používateľ nezískava automaticky prístup ku službám. K využívaniu služieb ISS CVTI SR je najskôr potrebné odoslať OBJEDNÁVKU v časti Moje služby/Objednávky alebo na karte konkrétnej služby v časti Poskytované služby.

Registrovať sa môžu pracovníci a študenti materských organizácií uvedených v rozbaľovacom zozname organizácií vo formulári nižšie (kolónka Organizácia). SYSTÉM KONTROLUJE REGISTRÁCIU NA IP ADRESU, TAKŽE NEUMOŽNÍ REGISTROVAŤ SA NAPR. Z DOMU ALEBO Z VEREJNÝCH WIFI-SIETÍ. Výnimky sú možné, treba však požiadať písomne na adresu podpora.iss(at)cvtisr.sk. Registrácia platí 12 mesiacov s možnosťou predĺženia na ďalších 12 mesiacov, a to aj opakovane.

Používateľské meno pozostáva z krstného mena a priezviska bez diakritiky, oddelených bodkou. Používateľské meno slúži na prihlasovanie ku službám využívajúcim vzdialený prístup. Emailová adresa musí byť z Vašej pracovnej domény.

Heslo NESMIE obsahovať časť Vášho celého mena ani konta, ktorá prekračuje dva po sebe idúce znaky, NESMIE obsahovať ani dva totožné po sebe idúce znaky a MUSÍ obsahovať:
- aspoň 8 znakov,

- minimálne jednu číslicu,
- minimálne jedno malé písmeno (bez slovenskej diakritiky a medzier),
- minimálne jedno veľké písmeno (bez slovenskej diakritiky a medzier),
- minimálne jeden zo špeciálnych znakov _.!@$*=?.

V prípade, že ste na zadanú emailovú adresu nedostali správu s odkazom pre dokončenie registrácie do niekoľkých minút, kontaktujte nás emailom na podpora.iss(at)cvtisr.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára.
Informácia o osobných údajoch používateľov v ISS CVTI SR spolu s účelmi spracovávania: 
IP adresa: Slúži pre kontrolu oprávnenia registrácie na portáli ISS CVTI SR, je evidovaná v záznamoch systému (tzv. logoch) po dobu 30 dní za účelom riešenia možných problémov s registráciou. V niektorých prípadoch je možné aj dlhšie uchovávanie predmetného osobného údaju na základe platných zákonov SR. Predmetný osobný údaj s popísaným účelom môžu spracovávať aj oprávnené osoby našich zmluvných partnerov pre systém ISS CVTI SR, a to len na dobu nevyhnutnú pre popísaný účel
Používateľské meno ku službám: Slúži ako login pre prihlasovanie sa k niektorým službám ISS CVTI SR a je uchovávané po dobu platnosti konta používateľa a ďalšie 3 mesiace po dobe platnosti konta kvôli možnej obnove zo strany používateľa. V niektorých prípadoch je možné aj dlhšie uchovávanie predmetného osobného údaju na základe platných zákonov SR. Predmetný osobný údaj s popísaným účelom môžu spracovávať aj oprávnené osoby našich zmluvných partnerov pre systém ISS CVTI SR, a to len na dobu nevyhnutnú pre popísaný účel
Email: Slúži 
  1. ako login pre prihlasovanie sa na portál ISS CVTI SR a je uchovávaný po dobu platnosti konta používateľa a ďalšie 3 mesiace po dobe platnosti konta kvôli možnej obnove zo strany používateľa, 
  2. na komunikáciu pri riešení problémov so systémom ISS CVTI SR, so službami, na zmenu hesla, re-registráciu, notifikovanie o stavoch objednávok na služby a stavoch podaných hlásení o chybách, oznamovanie o plánovaných zmenách / údržbe ISS CVTI SR a služieb, 
  3. na identifikáciu konta pri riešení problémov so systémom ISS CVTI SR a s jeho službami. 
Email je uchovávaný po dobu platnosti konta používateľa a ďalšie 3 mesiace po dobe platnosti konta kvôli možnej obnove zo strany používateľa. V niektorých prípadoch je možné aj dlhšie uchovávanie predmetného osobného údaju na základe platných zákonov SR. Predmetný osobný údaj s popísaným účelom môžu spracovávať aj oprávnené osoby našich zmluvných partnerov pre systém ISS CVTI SR, a to len na dobu nevyhnutnú pre popísaný účel
Krstné meno: Slúži na oslovenie v prípade komunikácie a je uchovávané po dobu platnosti konta používateľa a ďalšie 3 mesiace po dobe platnosti konta kvôli možnej obnove zo strany používateľa. V niektorých prípadoch je možné aj dlhšie uchovávanie predmetného osobného údaju na základe platných zákonov SR. Predmetný osobný údaj s popísaným účelom môžu spracovávať aj našich zmluvných partnerov pre systém ISS CVTI SR, a to len na dobu nevyhnutnú pre popísaný účel
Priezvisko: Slúži na oslovenie v prípade komunikácie a je uchovávané po dobu platnosti konta používateľa a ďalšie 3 mesiace po dobe platnosti konta kvôli možnej obnove zo strany používateľa. V niektorých prípadoch je možné aj dlhšie uchovávanie predmetného osobného údaju na základe platných zákonov SR. Predmetný osobný údaj s popísaným účelom môžu spracovávať aj našich zmluvných partnerov pre systém ISS CVTI SR, a to len na dobu nevyhnutnú pre popísaný účel
Organizácia: slúži na určenie oprávnenosti registrácie a oprávnenosti poskytovania niektorých služieb používateľovi. Predmetný údaj je uchovávaný po dobu platnosti konta používateľa a ďalšie 3 mesiace po dobe platnosti konta kvôli možnej obnove zo strany používateľa. Po vymazaní ostatných osobných údajov používateľa zo systému ISS CVTI SR už daný údaj nie je osobným údajom a môže slúžiť len na štatisticko-analytické účely. 
ID používateľa: slúži ako identifikátor používateľa v rámci systému ISS CVTI SR za účelom riešenia možných problémov so systémom ISS CVTI SR. Systém tento udaj generuje automaticky a po vymazaní ostatných osobných údajov používateľa zo systému ISS CVTI SR už dané ID používateľa nie je osobným údajom a môže slúžiť len na štatisticko-analytické účely. Predmetný osobný údaj s popísaným účelom môžu spracovávať aj oprávnené osoby našich zmluvných partnerov pre systém ISS CVTI SR, a to len na dobu nevyhnutnú pre popísaný účel
Vyššie uvedené osobné údaje sú spracovávané na základe nevyhnutnosti splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme, §13 ods. 1, písm. e zákona č. 18/2018 Z. z. 
Ostatné osobné údaje zadávané používateľmi do systému ISS CVTI SR sú voliteľné (systém umožňuje ich zadanie) a nie sú nijakým spôsobom spracovávané zo strany CVTI SR ani zo strany našich zmluvných partnerov pre systém ISS CVTI SR
Kontaktnou osobou pre ochranu osobných údajov v rámci systému ISS CVTI SR je RNDr. Marián Trgala, PhD., marian.trgala(at)cvtisr.sk
Používatelia ISS CVTI SR sú oprávnení v súvislosti s ochranou ich osobných údajov
  1. požadovať od CVTI SR prístup k osobným údajom týkajúcim sa ich osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov, 
  2. kedykoľvek odvolať svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov, 
  3. podať sťažnosť na príslušný úrad na ochranu osobných údajov. 

Registračný formulár (krok 1/2)

Text k určeniu Obnoviť CAPTCHA Obnoviť CAPTCHA